مردان ایران

دانلود پاورپوینت, مبانی نظری و پیشینه تحقیق,دانلود پرسشنامه,دانلود طرح توجیهی,پاورپوینت مدیریت,پروتکل های درمانی,گروه تلگرام,

مردان ایران

دانلود پاورپوینت, مبانی نظری و پیشینه تحقیق,دانلود پرسشنامه,دانلود طرح توجیهی,پاورپوینت مدیریت,پروتکل های درمانی,گروه تلگرام,

دانلود پاورپوینت, مبانی نظری و پیشینه تحقیق,دانلود پرسشنامه,دانلود طرح توجیهی,پاورپوینت مدیریت,پروتکل های درمانی,گروه تلگرام,

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسابداری» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد ی
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 22
فرمت فایل docx
حجم فایل 234 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 4513
کاربر

موضوع :

تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است در فضای نااطمینانی سرمایه گذاران تصمیماتی اتخاذ می کنند که با انتظارات آنها مغایر است.یعنی با افزایش نااطمینانی تورم ، برآورد هزینه و منافع آتی فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری داشته باشد و تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا در این پژوهش به تحلیل رابطه و تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین نسبت دارائی ثابت به کل دارائیها، نااطمینانی تورم، نرخ بهره واقعی مورد انتظار و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: تورم، نااطمینانی تورم، ساختار سرمایه

فهرست مطالب

چکیده: ‌أ

فهرست مطالب ‌ب

فهرست جداول ‌ه

1- فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله پژوهش 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4- فرضیات پژوهش 4

1-4-1- فرضیه اصلی: 4

1-4-2- فرضیه های فرعی: 5

1-5- اهداف تحقیق 5

1-5-1- اهداف علمی: 5

1-5-2- اهداف کاربردی: 5

1-6- قلمرو تحقیق: 6

1-6-1- قلمرو موضوعی: 6

1-6-2- قلمرو مکانی: 6

1-6-3- قلمرو زمانی: 6

1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6

1-8- خلاصه فصل: 7

2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8

2-1- مقدمه 9

2-2- تورم 11

2-2-1- تعریف تورم 11

2-2-2- انواع تورم 12

2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14

2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17

2-2-5- پیامدهای تورم: 20

2-2-6- اندازه‌گیری تورم 23

2-3- نااطمینانی تورم 24

2-3-1- تعریف نااطمینانی تورم 24

2-3-2- منابع نااطمینانی تورم 24

2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم 27

2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم 27

2-4- ساختار سرمایه 30

2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30

2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31

2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 46

2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47

2-4-5- سه استفاده عمده از نسبت‌های ساختار سرمایه 50

2-4-6- شیوه‌های تأمین مالی 51

2-4-7- هزینه سرمایه 53

2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57

2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57

2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60

2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64

2-6- خلاصه و جمع بندی 64

3- روش تحقیق 65

3-1- مقدمه 66

3-2- روش تحقیق 67

3-3- فرضیه های تحقیق 67

3-3-1- فرضیه اصلی : 67

3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68

3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68

3-4- جامعه و نمونه آماری 68

3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 69

3-5-1- آمار توصیفی 70

3-5-2- آمار استنباطی 70

3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73

3-7- خلاصه و جمع‌بندی 73

4- داده ها 86

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی 76

4-3- آمار استنباطی 77

4-3-1- برآورد نااطمینانی تورم 77

4-3-2- آزمون فرضیات 78

4-4- خلاصه فصل 87

5- نتیجه گیری و پیشنهادات 89

5-1- مقدمه 89

5-2- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات 89

5-3- نتیجه گیری نهایی 90

5-3-1- خلاصه آمار توصیفی: 90

5-3-2- خلاصه بخش استنباطی: 91

5-4- پیشنهادات تحقیق 94

5-4-1- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94

5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی: 94

5-5- خلاصه و جمع بندی 94

6- منابع 95

6-1- منابع فارسی 95

6-2- منابع انگلیسی 96


فهرست جداول

جدول شماره ‏4‑1آمار توصیفی متغیرها 76

جدول شماره ‏4‑2 نتایج آزمون لیمر. 78

جدول شماره ‏4‑3 برآورد مدل (1) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 79

جدول شماره ‏4‑4 نتایج آزمون لیمر. 80

جدول شماره ‏4‑5 برآورد مدل (2) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 81

جدول شماره ‏4‑6نتایج آزمون لیمر. 83

جدول شماره ‏4‑7 برآورد مدل (3) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 83

جدول شماره ‏4‑8 نتایج آزمون لیمر. 85

جدول شماره ‏4‑9 برآورد مدل (4) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 86

جدول شماره ‏5‑1. 91

جدول شماره ‏5‑2. 91

جدول شماره ‏5‑3. 92

1- فصل اول: کلیات تحقیق

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه‌ای که بدست آمده یا می‌آید، ممکن نیست.(هابارد 2007)[1] نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود می‌آورد و از این کانال مدام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی می گیرند که با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. با افزایش نااطمینانی تورم کارآیی مکانیزم قیمت در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و نهایتاً تاثیر منفی روی تولید خواهد گذاشت. نااطمینانی تورم با تحت تاثیر قراردادن نرخ های بهره کلیه تصمیمات درون زمانی تخصیص منابع را تغییر می ده.د ضمن اینکه هزینه واقعی تولید و همچنین قیمت نسبی کالاهای نهایی را تغییر داده و تخصیص بین زمانی منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. اقتصاددانان از «نااطمینانی تورم» به عنوان کانالی نام می برند که در اثر آن «هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود.» به اعتقاد آنها، افزایش تورم با نااطمینانی تورم همراه می شود و در نهایت رشد اقتصادی یک کشور را کاهش می دهد. به همین جهت هزینه های ناشی از نااطمینانی تورم بر تخصیص درون زمانی و بین زمانی منابع اثرگذار خواهد بود.

1-2- بیان مسأله پژوهش

یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سالهای اخیر بدان توجه کرده اند، شناسایی رابطه بین عوامل مختلف با ساختار سرمایه است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.


[1] Hubbard


 • javad ra
 • ۰
 • ۰
این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 17
فرمت فایل docx
حجم فایل 128 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
استاندارد حسابداری شماره‌ 3 درآمد عملیاتی‌

فروشنده فایل

کد کاربری 4513
کاربر

استاندارد حسابداری شماره‌ 3

درآمد عملیاتی‌


این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و
بکار گرفته‌ شود.

دامنه‌ کاربرد

3 . این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ درآمد عملیاتی‌ حاصل از معاملات‌ و رویدادهای‌ زیر بکار گرفته‌ شود:

الف ‌. فروش‌ کالا،

ب‌ . ارائـه‌ خدمات‌، و

ج ‌. استفاده‌ دیگران‌ از داراییهای‌ واحد تجاری‌ که‌ مولد سود تضمین‌ شده‌، درآمد حق امتیاز و سود سهام‌ است‌.

تعاریف‌

8 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌:

 • درآمد عملیاتی‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌، که‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر واحد تجاری‌ ناشی‌ شده‌ باشد.
 • ارزش‌ منصفانه‌‌: مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند.

اندازه‌گیری‌ درآمد عملیاتی‌

10 . درآمد عملیاتی‌ باید به ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ دریافتی‌ یا دریافتنی‌ اندازه‌گیری‌ شود.

12 . هرگاه‌ جریان‌ ورودی‌ وجه‌ نقد به‌ آینده‌ موکول‌ شود، به‌ گونه‌ای‌ که‌ طبق‌ قرارداد منعقده‌ بین‌ فروشنده‌ و خریدار و یا ضوابط‌ معمول‌ فروشنده‌، مبلغی‌ اضافه‌ بر بهای‌ فروش‌ نقدی‌ کالا یا خدمات‌ دریافت‌ شود، در این حالت‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ مربوط‌، بهای‌ فروش‌ نقدی‌ است‌ و مبلغ‌ اضافه‌ دریافتی‌ درآمد عملیاتی‌ فروشنده‌ محسوب‌ نمی‌شود، بلکه‌ باید باتوجه‌ به‌ محتوای‌ تجاری‌ معامله‌ تحت‌ عنوان‌ ” درآمد تأمین‌ مالی‌“ به طور جداگانه‌ نمایش‌ یابد.

13 . هرگاه‌ کالاها یا خدمات‌ در قبال‌ کالاها یا خدمات‌ دیگری‌ که‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ و ارزش‌ مشابه‌ باشد مبادله‌ گردد، این‌ مبادله‌ به عنوان‌ معامله‌ای‌ درآمدزا تلقی‌ نمی‌شود.

فروش‌ کالا

15 . درآمد عملیاتی‌ حاصل‌ از فروش‌ کالا باید زمانی‌ شناسایی‌ شود که‌ کلیه‌ شرایط‌ زیر تحقق‌ یافته‌ باشد:

الف ‌. واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالکیت‌ کالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ کرده‌ باشد،

...


 • javad ra
 • ۰
 • ۰
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد این‌ استاندارد باید با توجه‌ به ‌”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ وبکار گرفته‌ شود
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 17
فرمت فایل docx
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

فروشنده فایل

کد کاربری 4513
کاربر

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به ‌”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و
بکار گرفته‌ شود.

دامنه‌ کاربرد

6 . کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ باید صورت‌ جریان‌ وجوه نقد را طبق‌ الزامات‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد
تهیه‌ و آن‌ را به
عنوان‌ یک‌ صورت‌ مالی‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ سایر صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ کنند.

تعاریف‌

11 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است:

 • وجه نقد‌: عبارت‌ است‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانکها و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌
 • جریـان‌ وجه نقد‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد
 • فعالیتهای‌ عملیاتی‌: عبارت ‌از فعالیتهای اصلی‌ و مستمر مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌.
 • فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌‌: عبارت‌ است‌ از تحصیل‌ یا واگذاری‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌، داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ غیر از کارکنان‌ .
 • فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌: عبارت‌ از فعالیتهایی‌ است‌ که‌ منجر به‌ تغییرات‌ در میزان‌ و ترکیب‌ سرمایه‌ و استقراضهای‌ واحد تجاری‌ (بجز اضافه‌ برداشتهای‌ منظور شده‌ در محاسبه‌ وجه نقد)، گردد.
 • جریانهای‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌‌: جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ و خروجی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ و نیز آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ نقدی‌ است‌ که‌ ماهیتاً به‌ طور مستقیم‌ قابل‌ ارتباط‌ با سایر طبقات‌ جریانهای‌ نقدی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد نباشد .
 • جریانهای‌ نقدی‌ استثنایی‌: به‌ آن‌ دسته‌ از جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجه نقد اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ اهمیت‌ نسبی‌ است‌، از عملیات در حال تداوم واحد تجاری‌ ناشی‌ می‌شود و اقلامی‌ را در بر می‌گیرد که‌ به منظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌ از انعطاف‌ پذیری‌ واحد تجاری‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها به‌ لحاظ‌ استثنایی‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد. این‌ اقلام‌ لزوماً با اقلام‌ استثنایی‌ مندرج‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارتباط‌ ندارد.

طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ و نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

14 . صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌
زیر باشد:

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌،

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

ـ مالیات‌ بر درآمد،

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌، و

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌ شرح‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعکس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ کل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد.

15 . صورت‌ جریان‌ وجوه نقد همچنین‌ باید شامل‌ صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ اول‌ دوره‌ و پایان‌ دوره‌ وجه نقد باشد.

گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌

21 . واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:

الف ‌. روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافتی‌ و پرداختی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌شودیا

ب . روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ زیر به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ می‌شود:

ـ اثر معاملات‌ و رویدادهایی‌ که‌ دارای‌ ماهیت‌ غیر نقدی‌ است‌، و

ـ اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد

22 . برای‌گزارش‌ خالص‌ جریان‌ وجوه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در روش‌ مستقیم‌، دریافتهـا و پرداختهای‌ نقـدی‌ عملیاتی‌ (از قبیل‌ دریافتهای‌ نقدی‌ از مشتریان‌، پرداختهای‌ نقـدی‌ به‌ فروشندگان‌ و پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ یا از جانب‌ کارکنان‌) که‌ تشکیل‌ دهنده‌ خالص‌ جریان‌ وجوه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ است‌، به‌ طور جداگانه‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ می‌شود. در گزارشگری‌ به‌ روش‌ غیر مستقیم‌، با انجام‌ تعدیلاتی‌ در سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در رابطه‌ با موارد مندرج در صفحه بعد، جریان‌ خالص‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ محاسبه‌ می‌شود:

الف‌ . اقلام‌ با ماهیت‌ غیرنقدی‌ از قبیل‌ هزینه‌ استهلاک‌ و هزینه‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان.

ب‌ . اقلامی‌که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آن‌ به‌ ترتیب‌ در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ است‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌، از قبیل‌ افزایش‌ یا کاهش‌ مانده‌ موجودی‌ مواد و کالا و حسابهای‌ دریافتنی‌ و پرداختنی‌ عملیاتی‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ پایان‌ دوره‌ قبل‌ و نیز افزایش‌ یا کاهش‌ مانده‌ پیش‌پرداخت‌ هزینه‌ و خرید کالا و پیش‌دریافت‌ درآمد و فروش‌ کالا نسبت‌ به‌ مانده‌ پایان‌ دوره‌ قبل‌.

23 . مزیت‌ اصلی‌ روش‌ مستقیم‌ این‌ است‌ که‌ دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ را نشان‌ می‌دهد.

24 . مزیت‌ اصلی‌ روش‌ غیرمستقیم‌ این‌ است‌ که‌ تفاوت‌ بین‌ سود عملیاتی‌ و جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌ گونه‌ برجسته‌ای‌ نشان‌ داده‌ می‌شود.

25 . در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌، تبعیت‌ از الگوهای‌ زیر ضروری‌ است‌:

الف ‌. در صورت‌ کاربرد روش‌ مستقیم‌، اجزای‌ تشکیل‌ دهنده‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ شود و صورت‌ تطبیق‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ با سود یا زیان‌ عملیاتی‌ از طریق‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ شود.

ب . در صورت‌ کاربرد روش‌ غیرمستقیم‌، خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد نمایش‌ یابد و صورت‌ تطبیق‌ آن‌ با سود یا زیان‌ عملیاتی‌ از طریق‌ یادداشتهای‌ توضیحی‌ ارائه‌ شود.

بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌

29 . نمونه‌ اقلامی‌ که‌ تحت‌ سرفصل‌ ”بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ ارائه‌ می‌شود، به‌ شرح‌ زیر است:

الف‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌:

- سود و کارمزد دریافتی‌، و

- سود سهام‌ دریافتی

ب‌ . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌:

- سود و کارمزد پرداختی‌

- سود سهام‌ پرداختی‌، و

- حصه‌ای‌ از اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ پرداختی‌ که‌ هزینه‌ تأمین‌ مالی‌ محسوب می‌شود.

مالیات‌ بر درآمد

32 . جریانهای‌ نقدی‌ منحصر به‌ پرداختها یا علی‌الحسابهای‌ پرداختی‌ از بابت‌ مالیات‌ بر درآمد و یا استرداد مبالغ‌ پرداختی‌ از همین‌ بابت‌ است‌ و در برگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر انواع‌ مالیاتها که‌ درآمد مربوط‌ جزء درآمد مشمول‌ مالیات‌ تلقی‌ نمی‌شود

فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌

33 . نمونه‌هایی‌ از جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف ‌. جریانهای‌ نقدی‌ ورودی‌ :

- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌.

- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود.

- دریافتهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اصل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانکی‌.

- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از وصول‌ اصل‌ وامهای‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ وصول‌ قرض‌الحسنه‌ پرداختی‌.

ب‌ . جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌ :

- پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌.

- پرداختهای‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود.

- سپرده‌گذاری‌ نزد بانکها در قالب‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلند مدت‌.

- وامهای‌ نقدی‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ قرض‌الحسنه‌.

....


 • javad ra
 • ۰
 • ۰
هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 22
فرمت فایل docx
حجم فایل 228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1

فروشنده فایل

کد کاربری 4513
کاربر

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1

نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

مقدمـه‌

1 . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد.

دامنه‌ کاربرد

2 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در ارائه‌ کلیه‌ ”صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌“ که‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، بکار گرفته‌ شود.

هدف‌ صورتهای‌ مالی‌

6 . هدف‌ صورتهای‌ مالی‌، ارائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ شود. صورتهای‌ مالی‌ همچنین‌ نتایج‌ ایفای‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آنها را در قبال‌ منابعی‌ که‌ در اختیارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد.

مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌

7 . مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر ارکان‌ اداره‌کننده‌ واحد تجاری‌ است‌.

اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌

8 . مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ :

الف‌. صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ :

1 . ترازنامه‌،

2 . صورت‌ سود و زیان‌،

3 . صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، و

4 . صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد .

ب . یادداشتهای‌ توضیحی‌.

ملاحظات‌ کلی‌

ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

9 . تقریباً در تمام‌ شرایط‌، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ همراه‌ با افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در صورت‌ لزوم‌، منجر به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ می‌شود .

10 . هر واحد تجاری‌ که‌ صورتهای‌ مالی‌ آن‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود باید این‌ واقعیت‌ را افشا کند. در صورتهای‌ مالی‌ نباید ذکر کرد که‌ این‌ صورتها طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ است‌، مگراینکه‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مزبور مفاد تمام‌ الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهای‌ مربوط‌ رعایت‌ شده‌ باشد.

11 . بکارگیری‌ نامناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، از طریق‌ افشا در یادداشتهای‌ توضیحی‌، جبران‌ نمی‌شود.

12 . در موارد بسیار نادر، چنانچه‌ مدیریت‌ واحدتجاری‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ رعایت‌ یکی‌ از الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد و بنابراین‌ انحراف‌ از آن‌ به منظور دستیابی‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ ضروری‌ است‌، باید موارد زیر را افشا کند :

الف . این‌ مطلب‌ که‌ بنا به‌ اعتقاد مدیریت‌ واحد تجاری‌، صورتهای‌ مالی‌، وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به نحو مطلوب‌ منعکس‌ می‌کند،

ب‌ . تصریح‌ اینکه‌ صورتهای‌ مالی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌ می‌باشد، به استثنای‌ انحراف‌ از الزامات‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌ که‌ به منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورتهای‌ مالی‌ انجام‌ گرفته‌ است‌،

ج‌ . استانداردی‌ که‌ الزامات‌ آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌، ماهیت‌ انحراف‌ ، اینکه‌ چرا کاربرد شیوه‌ مقرر در استاندارد صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌کننده‌ می‌سازد و شیوه‌ حسابداری‌ بکار گرفته‌ شده‌، و

د . اثر مالی‌ انحراف‌ بر سود یا زیان‌ خالص‌، داراییها، بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در هر یک‌ از دوره‌های‌ مورد گزارش‌.

رویه‌های‌ حسابداری‌

17 . مدیریت‌ واحد تجاری‌ باید رویه‌های‌ حسابداری‌ را به گونه‌ای‌ انتخاب‌ و اعمال‌ کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌، مدیریت‌ باید رویه‌ها را به گونه‌ای‌ تعیین‌ کند تا اطمینان‌ یابد صورتهای‌ مالی‌ اطلاعاتی‌ را فراهم‌ می‌آورد که :

...


 • javad ra
 • ۰
 • ۰
خدمات در حسابرسان در دو گروه کلی تقسیم بندی می گردند الفسایر انواع خدمات اعتبار دهی شامل 1گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص 2بررسی اجمالی صورت های مالی 3اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی 4رسیدگی به اطلاعات مالی آتی بخدمات تنظیم اطلاعات مالی تفاوت خدمات اعتباردهی و خدمات تنظیم اطلاعات مالی در این است که حسابرسان در خدمات
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 19
فرمت فایل ppt
حجم فایل 200 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
پاورپوینت حسابرسان

فروشنده فایل

کد کاربری 4513
کاربر

حسابرسان صرفاً در رابطه با خدمات اعتباردهی بایستی استقلال داشته باشند.

1-گزارش حسابرسی در موارد خاص

حسابرسی موارد خاص شامل گزارش در موارد زیر است:

1-1.صورت های مالی تهیه شده براساس یک مبنای جامع حسابداری غیر از استانداردهای حسابداری.

1-1-1.مبنای مورد استفاده واحد اقتصادی برای تهیه اظهار نامه مالیاتی.

2-1-1.حسابداری بر مبنای دریافت ها و پرداخت های نقدی (حسابداری بر مبنای نقدی).

3-1-1.مقررات گزارشگری مالی دستگاه های ذیصلاح قانونی.

2-1.حساب های خاص، عناصر حساب ها یا اقلام تشکیل دهنده صورت های مالی.

3-1.رعایت مفاد قراردادها.

4-1.صورت های مالی خلاصه شده.

اجزای اصلی گزارش حسابرس و ترتیب آن، جز درباره صورت های مالی خلاصه شده، به شرح زیر است:

5-عنوان گزارش حسابرس مستقل

6-مخاطب گزارش

7-بند مقدمه شامل:

1-3.مشخص کردن عناوین اطلاعات مالی مورد رسیدگی

2-3.مشخص کردن مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی و مسئولیت حسابرس

8- بند دامنه رسیدگی (تویف نوع و ماهیت حسابرسی) شامل:

1-4.اشاره به استانداردهای حسابرسی و در صورت لزوم، استاندارد مربوط به حسابرسی موار خاص

2-4.توصیف اهم کارهای انجام شده توسط حسابرس

9-بند اظهار نظر حاوی نظر حسابرس درباره گزارش های مالی

10-تاریخ گزارش حسابرس

11-امضای حسابرس

12-نشانی حسابرس

1-1.گزارش درباره صورتهای مالی تهیه شده بر اساس سایر مبانی جامع حسابداری

حسابرس باید مطمئن شودعناوین صورتهای مالی یا توصیف ارایه شده در یادداشت های همراه آن به گونه ای است که استفاده کنندگان به روشنی در می یابند صورتهای مزبور، طبق استانداردهای حسابداری تهیه نشده است. برای مثال، صورت های مالی تهیه شده برای مقاصد مالیاتی ممکن است با عنوان "صورت درآمد و هزینه- بر مبنای مالیات بر درآمد" نام گذاری شود. چنانچه عنوان صورت های مالی تهیه شده بر اساس سایر مبانی جامع حسابداری به طور مناسبی انتخاب یا مبنای حسابداری مورد استفاده به نحوی مناسب افشا نشده باشد، حسابرس باید گزارش خود را به گونه ای مناسب تعدیل کند.

2-1.گزارش درباره اقلام صورت های مالی

حسابرس باید اهمیت را در ارتباط با اقلام مورد رسیدگی از صورت های مالی، مورد توجه قرار دهد. مانده هرحساب بخصوص در مقایسه با صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، به معنای کوچکتری را برای سنجش میزان اهمیت فراهم می کند. در نتیجه، با پایین آمدن مبلغ اهمیت، رسیدگی های حسابرس در مورد یک قلم خاص، به مراتب گسترده تر از مواردی خواهد بود که همان قلم به عنوان بخشی از مجموعه صورت های مالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد. در مواردی که درباره صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، نظر مردود یا عدم اظهار نظر ارایه می شود، حسابرس به ظرطی می تواند درباره اقلام آن صورت ها گزارش خاص ارایه کند که اقلام مزبور بخش عمده ای از صورت های مالی را تشکیل ندهد.


 • javad ra
 • ۰
 • ۰
در این تحقیق مربوط به حسابداری و بورس میباشد که به بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس می پردازد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 26
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
تحقیق بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس

فروشنده فایل

کد کاربری 4513
کاربر

بخشی از تحقیق حاضر جهت مشاهده شما عزیزان گذاشته تا حدودی از مطالب موجو آگاهی داشته باشید:
بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس
سوالاتی از این قبیل که:
آیا از نظر تجربی رابطه ای بین اجزای سود حسابداری و قیمت سهام وجود دارد؟ آیا سود اعلام شده عاملی مؤثر بر قیمت سهام است و اعلام سو د، اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل می کند؟ و به طور کلی آیا سود اعلام شده دارای محتوای اطلاعاتی برای قیمت سهام است؟ همواره مد نظر حسابداران بوده است
در این تحقیق برای پاسخ به سؤالات فوق به بررسی تاثیر تغییرات اقلام صورت سود و زیان بر تغییرات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود
. به همین منظور شش مورد از اقلام صورت سود و زیان که به طور متداول گزارش می گر دند در ارتباط با قیمت سهام مورد بررسی قرار می گیرند . به این صورت که به ازای اقلام صورت سود و زیان هفت فرضیه در این تحقیق آزمون می شود که به بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام می پردازد
. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی بین تغی ی را تذکر شده و آزمون نسبت موفقیت در جامعه استفاده می شود.
. نمونه مورد نظرشامل20شرکت از بین صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آزمون از ابتدای سال 1381 تا پایان سال1385 می باشد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که ارقام صورت سود و زیان حاوی بار اطلاعاتی بوده و سرمایه گذاران نسبت به آن عکس العمل نشان می دهند و قیمت های سهام بسیار سریع تعدیل می شوند . یعنی تغییرات ارقام صورت سود و زیان که از ارقام حسابداری می باشند ، بر تغییرات قیمت سهام تاثیر داشته ، لذا صورت سود و زیان یک منبع اطلاعاتی به هنگام به شمار می رود که بر قیمت و حجم مبادلات سهام تاثیر بسزایی دارد.
مقدمه
در این تحقیق به بررسی رابطة بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام پرداخته می شود، به عبارت دیگر تأثیر اقلام صورت سود و زیان برقیمت سهام مطالعه خواهد شد . در این بررسی به این نکته توجه می شود که آیاسهامداران یا سرمایه گذاران اطلاعات مور د نیاز خود را از طریق صورت سود و زیان بدست می آورند و آیا این ارقام حسابداری می تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری این دسته از استفاده کنندگان گزارشهای مالی باشد؟
نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهد که تجزیه سود به اجزا ی آن اطلاعات بیشتری را فراهم می کند . فرضیات این تحقیق بیان می کند که آیا سهامداران به اجزای دیگر سود تو جه دارند و در نتیجه تغییرات قیمت سهام با تغییرات اجزا ی سودمرتبط است یا نه؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات اقلام صورت سود وزیان با تغییرات قیمت سهام مرتبط بوده و این اقلام یکی از عوامل قابل توجه درتبیین قیمت سهام شرکت می باشد.
در مطالعه وارزیابی مدل تصمیم افراد ،دلایل بسیاری به ضرورت انجام مطالعات ساختاری در زمینه محتوای اطلاعاتی گزارشات مالی ونحوه کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان احتمالی وجود دارد که در نهایت هدف آن تعریف محتوا ،افزایش کیفیت اطلاعات گزارش شده و تعیین نحوه ارایه آن به منظور بهسازی مدل تصمیم است(.خوش طینت،1377)
بعدها باتآ کید بر این موضوع که از دیدگاه سرمایه گذاران واعتباردهندگان سود و اجزای تشکیل دهنده آن شاخص بهتری برای ار زیابی عملکرد گذشته و پیش بینی موثرتری از وضع عایدات آتی در مقایسه با جریانات نقدی است، این مدل تعدیل شد و در ادامه آن مدلهایی برای ارزیابی اوراق بهادار برمبنای سود و سود سهام متداول گردید.
از آنجا که یکی ازاهداف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سهامداران فعلی و سرمایه گذاران بالقوه واحد تجاری است بیشتر صورت سود وزیان مورد توجه و دقت نظر آنان بوده وشاید بتوان دلیل آن را اولویت سرمایه گذاران به کسب سود و انتفاع مادی در قیاس با سایر اهداف مرتبط به سرمایه گذاری مربوطه دانست. به همین سبب اندازه گیری سود یک واحد تجاری به شکل ادواری هدف نخست حسابداری تلقی می گردد . در این خصوص اغلب عقیده بر آن است که انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل نموده و از طریق تأثیرگذاری اطلاعات منتشره تغییراتی در قیمت و حجم مبادلاتسهام حادث می گردد که این تغییرات بسته به سطح کارایی بازار متفاوت است (طاهری1378)
به طور کلی در موقع انتخا ب سهام، مهمترین موضوع برای فرد سرمایه گذاراین ا ست که چه مبلغی را برای هر سهم عادی پرداخت نماید . تعیین دقیق مبلغ پرداختی برای هر سهم احتیاج به تجزیه و تحلیلهای وسیعی دارد . انتخاب سهام دربازار کارا بسیار آسان است ، زیرا قیمت سهام تفاوت بسیار ناچیزی با ارزش ذاتی آن دارد. در این بازار، با توجه به روحیات سرمایه گذار نسبت به ریسک پذیری، سهام انتخاب می گردد . سرمایه گذار این اطمینان خاطر را دارد که برای سهام خریداری شده بیشتر از قیمت واقعی آن مبلغی پرداخت ننموده است . بنابراین ضرورتی برای انجام تجزیه و تحلیل های اس اسی احساس نمی شود، به قول برخی از صاحبنظران، در بازار کارابهترین شکل انتخاب سهام به صورت تصادفی است درکشورهایی که بازار کارایی سرمایه ندارند، قیمت بازار اوراق بهادار با قیمت واقعی آن تفاوت قابل ملاحظه ای دارد . بنابراین شخص سرمایه گذارباید تجزیه و تحلیل های وسیعی جهت خرید سهام مورد نظر خود انجام دهد .
سرمایه گذار پس از انتخاب صنعت یا صنایع با رشد بالا باید شرکت یا شرکتهایی رادر صنعت انتخاب نماید که نسبت به دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام درآینده مطمئن باشد . برآورد کمیت و کیفیت سود آینده عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه گذاری است (جهانخانی و مرادی،(1357
سرمایه گذار باید موقعیت رقابتی شرکت را بررسی نماید ، زیرا اولین متغیری که کمیت سود آینده را تحت تأثیر قرار می دهد، موقعیت رقابتی شرکت است [1].
شرکتی باید برای سرمایه گذاری انتخاب شود که در بین شرکتهای رقیب از موقعیت بسیار خوبی برخوردار باشد . موقعیت رقابتی شرکت با معیارهایی از قبیل میزان فروش، درآمد سالانه، رشد فروش، ثبات درآمد فروش و تنوع محصولات سنجیده می شود. اما فروش باید به گونه ای باشد که پس از کسرتمامی هزینه ها سود معقولی را عاید شرکت سازد . در شرایط رقابتی، شرکتها برای افزایش سود نمی توانند قیمت فروش کالا را افزایش دهند، در این شرایط باید هزینه های شرکت کاهش یابد ، لذا لازم است هزینه های شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند . بنابراین تجزیه وتحلیل دقیق صورت سود و زیان شرکت ضروری به نظر می رسد.در دهه 1960 که فرضیه بازار کارآ مطرح گردید با نظریه های حسابداری درتضاد بود، به ویژه از این جهت که در آن زمان صاحب نظران معتقد بودند که مدیران می توانند با استفاده از اعمال تغییرات در سود حسابداری، بازار را گمراه کنند . درحالی که طرفدارا ن فرضیه بازار کارآ بر این باور بودند که اگر سود حسابداری برقیمت سهام تأثیر می گذارد پس می تواند شاخص مناسبی برای ارزش سهام باشد.
• آیا تغییر رویه های حسابداری سبب گمراهی بازار سهام می شود؟
• آیا از نظر تجربی رابطه ای بین سود حسابداری و قیمت سهام در شرکتها وجود دارد؟
• آیا سود اعلام شده عاملی ؤثر بر قیمت سهام است واعلامیه های سود اطلاعاتی را به بازار منتقل می کند؟
• به بیان دیگر: آیا سود اعلام شده دارای محتوای اطلاعاتی برای قیمت سهام است؟
سؤالات فوق همواره مد نظر جامعه حسابداری بوده و به همین دلیل تا کنون تحقیقات زیادی در این ارتباط انجام شده است . نتایج برخی از تحقیقات صورت گرفته حاکی از وجود ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام بوده است (پورعظیمی،1377)
فصل دوم
ادبیات تحقیق


 • javad ra